Gebruiksvoorwaarden "Heinz Culinair Ketchup" – Foodflirting


Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Heinz Culinair Ketchup-Foodflirting website : www.heinzfoodflirting.nl (de “Website”) alsmede op deelname aan de actie “Heinz Culinair Ketchup-Foodflirting” en alle overige acties via de Website of sociale netwerken(hierna te noemen: “Actie” of gezamenlijk “Acties”), die worden georganiseerd door H.J. Heinz B.V., gevestigd te Zeist aan de Arnhemse Bovenweg 160-178 en/of één of meer van de aan haar gelieerde vennootschappen (hierna gezamenlijk te noemen: "HJ Heinz").

Artikel 1 Algemeen


 1. Iedereen in Nederland, met de leeftijd van 16 jaar of ouder, is gerechtigd van deze Website gebruik te maken.
 2. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om gebruik te maken van deze Website.
 3. Medewerkers van HJ Heinz kunnen ook gebruik maken van deze Website.
 4. Door de Website te (blijven) bezoeken en bekijken ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden (hierna: de "Gebruiksvoorwaarden"), zonder enige beperking en/of uitsluiting. Indien je deze Gebruiksvoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoekt HJ Heinz je af te zien van verder gebruik van de Website.
 5. HJ Heinz behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling hiervan. Door de Website te blijven gebruiken nadat dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, accepteer je de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2 Gegevens


 1. Om mee te doen aan de Website en hierover met je te kunnen communiceren, kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en/of NAW-gegevens).
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door HJ Heinz ook voor andere doeleinden worden gebruikt.
 4. Tijdens je bezoek aan de Website kunnen onder andere gegevens van jou of je computer opgeslagen worden door middel van zogeheten cookies. Deze cookies kunnen onder andere vaststellen welke browser (zowel type als versie) je gebruikt. Indien gewenst, kun je de cookies-functie uitschakelen. Echter, het uitschakelen kan mogelijk het gebruik of de gebruiksvriendelijkheid van de Website of je internetbrowser (negatief) beïnvloeden.
 5. De door jou verstrekte persoons- en computergegevens kunnen alleen voor de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt, tenzij elders op de Website iets anders staat vermeld, en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. HJ Heinz zal geen persoonsgegevens aan derden die geen onderdeel zijn van de HJ Heinz-groep verkopen, doorgeven en/of ter beschikking stellen.
 6. De doelen waarvoor de verzamelde persoonsgegevens gebruikt kunnen worden door HJ Heinz zijn de volgende:
 7. Persoons- en computergegevens kunnen aan een bepaalde computer of aan een bepaald IP (Internet Protocol) adres worden gekoppeld om het voor jou in de toekomst makkelijker te maken om een vraag te stellen of mee te doen aan een promotionele activiteit. Alleen gegevens die van jouw computer afkomstig zijn, niet zijnde persoonlijke gegevens, zullen worden gebruikt voor de afstemming van de Website op jouw voorkeuren. Alleen indien je daarvoor expliciete toestemming geeft, kan HJ Heinz jouw persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins.
 8. HJ Heinz hecht er waarde aan om de privacy van kinderen in het bijzonder te respecteren, en zal daarom ook niet actief de gegevens van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt, verzamelen, doorgeven of verwerken. HJ Heinz moedigt ook de ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) aan zijn/haar/hun kind(eren) te begeleiden bij het gebruik van internet in het algemeen.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?


 1. Je kunt deelnemen aan de Actie door op de Website jouw bordje op te maken met een gerecht. Met een versiertruc en dit speciale gerecht flirt je via Facebook met een vriend. Om mee te kunnen doen aan de Actie dien je akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 2. De Actie loopt vanaf 5 juni 2013 tot en met 31 augustus 2013.
 3. Jouw ingestuurde opgemaakte bordje zal door HJ Heinz in de online gallery van de Website worden opgenomen.
 4. Iedere deelnemer mag slechts éénmaal aan de Actie deelnemen en maakt maximaal éénmaal kans op de prijs.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars


 1. In de online gallery op de Website kan worden gestemd op de bordjes. Uit de zevenenvijftig bordjes met de meeste stemmen kiest HJ Heinz de winnaar van “De reis naar Parijs”.
 2. Willekeurig wordt door HJ Heinz 1000 keer een winnaar gekozen van een pot Heinz Culinair Ketchup en 1000 keer een winnaar van een Heinz Culinair Lepel.
 3. Indien een prijs buiten de schuld van HJ Heinz niet binnen 3 maanden na einde van de betreffende Actie is ontvangen door of overhandigd aan een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van HJ Heinz.
 4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Prijzen


 1. Als deelnemer aan de Actie maak je kans op de volgende prijzen:
 2. De winnaar van de reis naar Parijs wordt per e-mail op de hoogte gebracht dat hij of zij gewonnen heeft.
 3. De deelnemer krijgt na het opmaken van het bordje direct bericht of hij/zij een potje Heinz Culinair Ketchup en/of een Heinz Culinair lepel heeft gewonnen.
 4. Om het voor Heinz mogelijk te maken om de gewonnen prijs aan de winnaar toe te sturen, zal door Heinz aan de winnaar gevraagd worden om NAW gegevens toe te sturen. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan HJ Heinz.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring


 1. Je erkent dat deelname aan de Website geheel voor eigen risico is.
 2. Indien je voor deelname aan de Website wordt gevraagd een Inzending (zoals in artikel 6.1 gedefinieerd) in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze Inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enig(e) (intellectuele eigendoms)recht(en) van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaar je HJ Heinz voor aanspraken van derden terzake.
 3. HJ Heinz is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de Website, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot:

Artikel 7 Auteursrechten, gebruik en medewerking


 1. Door middel van het inzenden van foto's, filmpjes, geluidsfragmenten, afbeeldingen, tekeningen, of anderszins ("Inzendingen") ga je ermee akkoord dat deze Inzendingen vrijelijk gebruikt kunnen worden door HJ Heinz.
 2. HJ Heinz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Inzendingen van (andere) gebruikers op de Website. Inzender verklaart de Inzendingen die hij of zij instuurt zelf dan wel door of namens haar- of hemzelf te hebben gemaakt. Inzender verklaart uitdrukkelijk de Inzending niet van internet gehaald te hebben. Indien blijkt dat hiervan wel sprake is, behoudt HJ Heinz zich het recht voor inzender uit te sluiten van deelname aan de Website en aansprakelijk te stellen voor mogelijk door HJ Heinz dientengevolge geleden schade.
 3. Indien je Inzendingen instuurt, uploadt, inspreekt of anderszins een bijdrage aan de Website levert, wordt van deze Inzending op het moment van inzending automatisch de volledige onbeperkte eigendom en alle intellectuele eigendomsrechten overgedragen op HJ Heinz; inclusief persoonlijkheids- en portretrechten. Je kan daardoor geen aanspraken uit hoofde van deze rechten jegens HJ Heinz doen gelden. HJ Heinz behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht Inzendingen of bijdragen te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden.
 4. Je verleent hierbij aan HJ Heinz het eeuwigdurende onherroepelijk recht om jouw Inzending of bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm en om niet, te gebruiken voor welk medium dan ook. HJ Heinz is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden en kan dit recht vrijelijk overdragen aan de aan haar gelieerde vennootschappen.
 5. Indien je een bestelling hebt geplaatst, dan geef je HJ Heinz hierbij toestemming om jouw naam en ingestuurde tekst te vermelden op de online omgeving of andere sociale netwerken van Heinz zoals maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Pinterest of Hyves, te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de online omgeving.
 6. HJ Heinz stelt links naar de Website op prijs. Je bent vrij om een hyperlink naar de Website te maken, mits: (i) je HJ Heinz vooraf schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke link; (ii) je alleen een link maakt met de homepage van de Website; (iii) je geen advertenties, auteursrechtvermeldingen of andere kennisgevingen op de Website verwijdert of verbergt; (iv) de link geen sponsoring of ondersteuning van jouw site door HJ Heinz vermeldt of suggereert, en (v) je direct stopt met het aanbieden van links naar de Website na schriftelijke kennisgeving hierover van HJ Heinz. Je dient echter in de auteursrechtvermelding op de homepage waar je een link wilt maken na te kijken of een van de contentaanbieders niet zijn eigen beleidsmaatregelen heeft met betrekking tot directe links naar content op de Website.
 7. HJ Heinz beschermt de door jou opgegeven of de door HJ Heinz verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking door hoogstaande technische maatregelen. De Website kan verwijzingen (of hyperlinks) naar andere applicaties bevatten. HJ Heinz kan niet garanderen dat de beheerders van deze Websites, die mogelijk aan derden toebehoren, op hetzelfde niveau privacymaatregelen hebben getroffen.
 8. Je hebt het recht om je gegevens die geregistreerd zijn op te vragen bij HJ Heinz. Voorts heb je het recht deze gegevens aan te passen of eventueel te (laten) verwijderen. Deze rechten kun je uitoefenen door een verzoek te doen aan de HJ Heinz Klantenservice (zie voor de adresgegevens

Artikel 8 Rechten HJ Heinz


 1. HJ Heinz behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Website te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden of enige wettelijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat HJ Heinz hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. HJ Heinz behoudt zich tevens het recht voor om de Website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de producten van de Website te wijzigen indien de omstandigheden dit volgens HJ Heinz vereisen.
 3. Het is niet mogelijk voor HJ Heinz om vooraf alle bestellingen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw bestellingen, behoudt HJ Heinz zich het recht voor om jouw naam en adres, indien beschikbaar, aan deze derde door te geven.
 4. Het materiaal en de informatie op de Website mogen uitsluitend voor thuisgebruik of privégebruik openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd en/of bewerkt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HJ Heinz. Zonder toestemming verveelvoudigen van intellectueel eigendom is een misdrijf op grond van artikel 31 van de Auteurswet.
 5. Het aanbrengen van wijzigingen op de inhoud van de Website, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van HJ Heinz (oftewel 'hacken') is uitdrukkelijk verboden. Voor eventuele schade als gevolg hiervan zul je door Heinz aansprakelijk worden gesteld.
 6. HJ Heinz behoudt zich het recht toe Inzendingen te blokkeren/verwijderen. Met betrekking tot de flirt teksten geldt dat de ingevulde teksten slechts geldig zijn als de tekst niet gebruikt wordt om:
 7. HJ Heinz behoudt zich het recht voor ten allen tijde de in haar ogen ongeldige bestellingen direct van deelname uit te sluiten en te verwijderen.

Artikel 9 Contact


Als je vragen of opmerkingen hebt over de Website, neem dan contact met ons op: H.J. Heinz B.V. t.a.v. Heinz Culinair Foodflirting Arnhemse Bovenweg 160-178 3708 AH Zeist E-mail: Consumer.Services.Heinz@nl.hjheinz.com

Artikel 10 Diversen


 1. Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 2. Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.